Privacyverklaring

FoodDESK

1. Waarom deze Privacyverklaring?

FoodDESK hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de ‘Privacywet’ betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening/GDPR is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrijeverkeer van die gegevens. Met deze Privacyverklaring willen wij de gebruiker van onze hosting diensten wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en de rechten van de gebruiker. Door gebruik te maken van onze hosting diensten verklaart de bezoeker zijn stilzwijgende toestemming te geven voor mogelijke verwerkingshandelingen. Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in de Privacyverklaring. Het is dan ook aan de Gebruiker om op regelmatige basis kennis te nemen van dit document. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden.

2. Wie verwerkt de Persoonsgegevens?

De website van www.fooddesk.be is een initiatief van FoodDESK BV met als hoofdkantoor Graaf Vanloonstraat 5, 3590 Beringen

3. Doel van de verwerking?

FoodDESK verzamelt jouw persoonsgegevens slechts voor één overkoepelend doel, namelijk iedere Gebruiker van de FoodDESK applicatie een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van deze modules en ons contactformulier. Deze gegevensverwerking is dus essentieel voor de werking van alle modules en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt slechts voor volgende (interne) doeleinden:

 • Het aanbieden en verbeteren van onze gepersonaliseerde en algemene dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor de Gebruiker, de verkrijging en verwerking van Gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning
 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.

Bij een bezoek aan de applicatie van FoodDESK worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze producten te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. FoodDESK kan IP adressen, browsertypes, operating systems en pagina’s via dewelke u landde op de homepage van FoodDESK opslaan. Deze infomatie wordt enkel gebruikt om de website en de applicatie te optimaliseren. De website(s) van FoodDESK maken gebruik van cookies. Deze cookies worden gebruikt om de site beter af te stemmen en de gebruiker te identificeren met het oog op een betere dienstverlening. De cookies kunnen geweigerd en verwijderd worden maar FoodDESK kan dan geen behoorlijke werking van de site garanderen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie. Wanneer u applicatie van FoodDESK bezoekt, verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven. De Gebruiker verstrekt steeds zelf de persoonsgegevens aan FoodDESK en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt FoodDESK zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen. De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen FoodDESK. We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. FoodDESK heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

4. GARANTIE VAN EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Elke klant kan erop rekenen dat zijn persoonsgegevens op een faire en rechtmatige manier worden verwerkt. Dit betekent dat de gegevens enkel worden verwerkt voor de hieronder beschreven legitieme doeleinden. FoodDESK garandeert bovendien dat de verwerking altijd voldoende, evenredig en niet buitensporig is. FoodDESK verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt de volgende garanties in:

 • Uw persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van de Verordening verzameld en verwerkt.
 • Uw persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.

De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, of iedere andere niet toegelaten verwerking worden tot een minimum gereduceerd. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal FoodDESK onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken. We zullen uw persoonsgegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk bewaren. We zullen uw gegevens echter bijhouden zolang uw account actief is of zolang wij uw persoonsgegevens nodig hebben om u een bepaalde service te kunnen aanbieden. FoodDESK heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen stemmen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn evenredig met de mogelijke ernst van het risico. Het risico op accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot en enige andere ongeoorloofde verwerking van de gegevens is tot een minimum beperkt. Jammer genoeg kan geen enkel risico volledig worden vermeden. Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot de IT-systemen van FoodDESK zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken.

5. RECHT OP INZAGE/RECTIFICATIE/WISSEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Indien u uw identiteit bewijst, beschikt u over een recht om van FoodDESK uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer FoodDESK uw gegevens verwerkt, hebt u bovendien het recht om inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens. U hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de criteria om de termijn te bepalen gedurende welke uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die u kunt uit oefenen overeenkomstig de Verordening. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal FoodDESK hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via een e-mail aan info@fooddesk.be. Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen in het Gebruikersprofiel. U kunt uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan FoodDESK. FoodDESK zal hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring. Het is evenwel mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens nog tijdelijk bewaard worden, zonder zichtbaar te zijn voor de Gebruiker. U hebt daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kunt slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; of
 • Wanneer u uw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking; of
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan; of
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of
 • Wanneer uw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.

FoodDESK beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

6. RECHT OP BEPERKING VAN/BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die FoodDESK nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting; of
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en u verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens; of
 • Wanneer FoodDESK uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden maar u heeft de persoonsgegevens nodig voor een rechtsvordering;
 • Gedurende de periode die FoodDESK nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

U heeft bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht uit te oefenen, zal FoodDESK hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via info@fooddesk.be

7. RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

U heeft het recht om de aan FoodDESK verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens louter rust op uw toestemming. Indien u wenst uw recht uit te oefenen, zal FoodDESK hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via info@fooddesk.be

8. RECHT OP HET INTREKKEN VAN MIJN TOESTEMMING/RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN

Elke klant kan verzet aantekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Dit recht van verzet geldt enkel als er hiervoor voldoende gerechtvaardigde en zwaarwichtige redenen zijn. De uitzonderingen uiteengezet in artikel 5, (b) en (c) van de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn ook van toepassing op dit recht van verzet. De klant mag te allen tijde, kosteloos en zonder meer verzet aantekenen tegen de voorgestelde verwerking van zijn persoonsgegevens indien de gegevens werden verkregen voor direct-marketingdoeleinden. U hebt ook het recht te eisen dat al uw persoonsgegevens die werden verkregen en die onvolledig of irrelevant zijn, worden verwijderd en/of te bepalen dat deze niet mogen worden gebruikt, ongeacht het verwerkingsdoel. Dit geldt ook voor persoonsgegevens die niet mogen worden geregistreerd, bekend gemaakt en behouden, of persoonsgegevens die nog worden bewaard na afloop van de toegestane periode. U kunt dit recht te allen tijde, kosteloos en zonder verdere rechtvaardiging uitoefenen. De klant kan dit recht uitoefenen middels een ondertekend schriftelijk verzoek gericht aan FoodDESK verstuurd per aangetekende postof per e-mail aan info@fooddesk.be. FoodDESK verbindt zich ertoe passende maatregelen te nemen binnen een (1) maand na ontvangst van het verzoek. Daarnaast heeft u het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door FoodDESK bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Indien u wenst uw recht uit te oefenen, zal FoodDESK hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via info@fooddesk.be

ZIE OOK VEILIGHEID EN PRIVACY

FoodDESK - DE TOTAALOPLOSSING

voor elke handelszaak, uitbating of grootkeuken

TOP